Młyn Łukasza - Restauracja - Disco Club - Szklarska Poręba

© 2016  |  Młyn Łukasza

IT Support BOOSTNET.PL

 

Młyn Łukasza - Restauracja - Disco Club - Szklarska Poręba

Młyn Łukasza - Restauracja - Disco Club - Szklarska Poręba

 

REGULAMIN

KLUBU MŁYN ŁUKASZA 

1.Prawo wstępu do klubu Młyn Łukasza maja:

-osoby pełnoletnie posiadające Dowód osobisty

-osoby posiadające kartę VIP oraz zaproszenia

-przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z kierownictwem klubu.

2.Kupując bilet uczestnik imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu klubu i regulaminu imprezy oraz stosowania się do zaleceń ochrony, służb porządkowych, kierownictwa klubu oraz organizatora.

3.Dowodem dokonania opłaty jest opaska którą obsługa zakłada na dłoń wchodzącego.

4.Osoby które nie mają opaski na dłoni zobowiązane są do dokonania opłaty za wstęp lub zostaną usunięte.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienie od pobierania opłat za wstęp w dowolnym momencie.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wstęp w dowolnym momencie

od osób przebywających w lokalu.

7.Wchodzący na dyskotekę zobowiązani są poddać się kontroli osobistej (sprawdzeniu) oraz kontroli bagażu osobistego.

8.Na teren dyskoteki zabrania się wnoszenia: napojów alkoholowych, narkotyków, broni, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, pożarowo niebezpiecznych, ostrych narzędzi oraz kamer i aparatów. Przedmioty te będą konfiskowane (nie dotyczy aparatów i kamer).

9.Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania osób nietrzeźwych, zakłócających porządek lub innych osób bez podania przyczyny. Oraz osób niestosownie ubranych bluzy z kapturem spodnie dresowe.

10.Uczestnicy dyskoteki zobowiązani są do kulturalnego zachowania się.

11.Zabrania się: wszczynania bójek, używania słów wulgarnych, rzucania przedmiotami, niszczenia mienia oraz innych zachowań sprzecznych z obowiązującymi normami społecznymi.

12.Osoby zachowujące się niezgodnie z regulaminem klubu i regulaminem imprezy zostaną wydalone z klubu co może być jednoznaczne z dożywotnim zakazem wstępu. Ponadto osobie takiej nie będą zwracane koszty związane z pobytem w klubie.

13.Uczestnik imprezy ma obowiązek:

informować organizatora, pracowników ochrony i służb porządkowych o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, zdrowia lub mienia

unikać paniki i stosować się do zaleceń służb porządkowych

kierować się do oznaczonych wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym

14.Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięku i światła mogącego spowodować uszkodzenia słuchu i wzroku.

15.W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku i światła uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.

16.Uczestnicy dyskoteki mogą być narażeni na: poślizg na śliskiej posadzce, uderzenie o elementy wyposażenia wnętrza klubu, upadek ze schodów, podestów, balkonów.

17.W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poślizgiem, upadkiem, bądź uderzeniem o wyżej wymienione elementy, uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.

18.Za szkody materialne wyrządzone na terenie klubu uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową.

19.Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie rzeczy pozostawione na terenie klubu.

20.Osoba kupująca bilet wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie oraz transmitowanie swojego wizerunku na stronie internetowej klubu.

21.Obowiązuje zakaz opuszczania dyskoteki podczas jej trwania każdorazowe wyjście oznacza przecięcie opaski przez pracowników lokalu i opuszczenie lokalu osoba która odmawia wykonania tej czynności nie zostanie ponownie wpuszczona.

22.Osoby wchodzące powtórnie zobowiązane są do ponownej zapłaty za wstęp.